diegoRodicio

Está documentación está a túa disposición sin ningún custo económico. Sen embargo, para a súa elaboración dedico moito tempo e recursos, polo que agradecería unha colaboración co que consideres oportuno. Gracias.

ScrollView permite amosar contido desprazable.

 • Especialmente útil cando o contido é demasiado grande para encaixar na pantalla.
 • Podes desprazar o contido vertical ou horizontalmente, dependendo das túas necesidades.
 • A xestión de memoria dos elementos dentro do ScrollView é automática, de xeito que so seScargan os elementos visibles.

A continuación, proporciono unha tradución e algúns exemplos para ilustrar o uso de ScrollView en SwiftUI:

Exemplo ScrollView Vertical #

Neste exemplo, créase un ScrollView que contén unha lista vertical (VStack) de elementos.

 • Cada elemento é un Text con estilo e algún espazo entre eles.
 • Podes desprazar o contido cara arriba ou cara abaixo.
struct ExemploScrollViewVertical: View {
  var body: some View {
    ScrollView {
      VStack {
        ForEach((0...15),id: \.self) {
          indice in
          
          Text("Elemento \(indice)")
            .padding()
            .background(Color.blue)
            .foregroundColor(.white)
            .cornerRadius(10)
            .padding(.bottom, 10)
        }
      }.padding(20)
    }
  }
}

Exemplo ScrollView Horizontal #

Neste exemplo, créase un ScrollView cunha dirección horizontal (ScrollView(.horizontal)) que contén unha lista horizontal (HStack) de elementos.

Podes desprazar o contido cara a esquerda ou cara a dereita.

struct ExemploScrollViewHorizontal: View {
  var body: some View {
    ScrollView(.horizontal) {
      HStack {
        ForEach((0...15),id: \.self) {
          indice in
          
          Text("Elemento \(indice)")
            .padding()
            .background(Color.blue)
            .foregroundColor(.white)
            .cornerRadius(10)
            .padding(.bottom, 10)
        }
      }.padding(20)
    }
  }
}

Share Your Valuable Opinions