diegoRodicio

Está documentación está a túa disposición sin ningún custo económico. Sen embargo, para a súa elaboración dedico moito tempo e recursos, polo que agradecería unha colaboración co que consideres oportuno. Gracias.

.toolbar e ToolbarItem

O modificador .toolbar utilízase para engadir unha barra de ferramentas a unha vista. Á súa vez, a vista ToolbarItem utilízase para definir elementos individuais dentro dese conxunto de ferramentas.

Aquí tes un exemplo básico de como utilizar .toolbar e ToolbarItem en SwiftUI:

import SwiftUI

struct ContentView: View {
  var body: some View {
    NavigationView {
      Text("Contido principal")
        .toolbar {
          ToolbarItem(placement: .navigationBarLeading) {
            Button("Atrás") {
              // Acción para retroceder
            }
          }
          
          ToolbarItem(placement: .navigationBarTrailing) {
            HStack {
              Button("Gardar") {
                // Acción para gardar
              }
              Button("Compartir") {
                // Acción para compartir
              }
            }
          }
          
          ToolbarItem(placement: .bottomBar) {
            Text("Barra inferior")
          }
        }
    }
  }
}


Neste exemplo, utilízase .toolbar na vista Text para engadir unha barra de ferramentas. Dentro de .toolbar, utilízanse varios ToolbarItem con diferentes valores de placement (ubicación) para especificar onde deben colocarse os elementos na barra de ferramentas.

Neste caso, hai un botón de «Atrás» na esquina superior esquerda da barra de navegación e dous botóns («Gardar» e «Compartir») na esquina superior dereita. Ademais, hai un elemento de texto na barra inferior.

Recorda que os detalles específicos da barra de ferramentas poden variar segundo o contexto no que se utilice. Neste exemplo centrase nunha barra de ferramentas de navegación, pero podes adaptalo segundo as túas necesidades e o tipo de vista na que estás a traballar.

Share Your Valuable Opinions