diegoRodicio

Está documentación está a túa disposición sin ningún custo económico. Sen embargo, para a súa elaboración dedico moito tempo e recursos, polo que agradecería unha colaboración co que consideres oportuno. Gracias.

A primeira vista, ForEach parece só un bucle na linguaxe de programación Swift.

Sen embargo, ForEach é algo moi diferente:

ForEach é unha estrutura de vista SwiftUI deseñada para xerar múltiples vistas mediante un bucle a través dun conxunto de datos como unha matriz ou un rango.

Ou o que é o mesmo, ForEach

 • É un tipo de vista que se utiliza para iterar sobre unha colección de datos
 • Crea vistas para cada elemento desa colección.
 • É similar a un bucle for-in en Swift, pero úsase específicamente para crear vistas dinámicas en función dos elementos dunha colección.

Aquí tes unha exemplo básico de como funciona ForEach cun rango, onde repetimos unha vista Text 9 veces (do 1 ao 9):

ForEach (1 ..< 10) { numero in
  Text("Número \(numero)")
}

Máis en profundidade #

Un bucle ForEach funciona do seguinte xeito:

ForEach(data, id: \.self) { item in
  // Vista que se repetirá para cada elemento na colección
  Text(item)
}

Así,

 • data é a colección de datos que desexas iterar, como un array, unha lista ou unha secuencia.
 • id é un parámetro requirido que identifica de xeito único cada elemento da colección. No exemplo, usamos \.self para identificar elementos por si mesmos.
  • Isto é común para coleccións de tipos sinxelos como cadeas ou números.
  • Con todo, podes personalizar isto segundo as túas necesidades, especialmente se traballas con tipos de datos máis complexos.
 • O peche { item in ... } especifica como se debe crear unha vista para cada elemento na colección. item é a variable que representa un elemento individual en cada iteración.
  • No interior do peche, defines a vista que se creará para cada elemento.
  • No exemplo anterior, creamos un Text que mostra o elemento actual, pero podes crear calquera tipo de vista que desexes.

Cando utilizas ForEach desta maneira, SwiftUI encárgase automáticamente de crear as vistas necesarias para cada elemento na colección.

 • Se a colección cambia, por exemplo, debido á adición ou eliminación de elementos, SwiftUI actualizará automáticamente as vistas en consecuencia.
 • Isto fai que sexa unha forma potente de xerar vistas dinámicas baseadas en datos.

Exemplo #

import SwiftUI

struct ContentView: View {
  let items = ["Mazá","Plátano","Cereixa","Dátil"]
  var body: some View {
    
    VStack {
      ForEach (1 ..< 10) { numero in
        Text("Número: \(numero)")
      }
    }
    
    Divider()
    
    VStack {
      ForEach ((1 ..< 10), id: \.self) { numero in
        Text("Outro Número: \(numero)")
      }
    }
    
    Divider()
    
    VStack {
      List {
        ForEach(items, id: \.self) { item in
          Text(item)
        }
      }
    }
  }
}

Share Your Valuable Opinions