diegoRodicio

Está documentación está a túa disposición sin ningún custo económico. Sen embargo, para a súa elaboración dedico moito tempo e recursos, polo que agradecería unha colaboración co que consideres oportuno. Gracias.

Un menú contextual aparece cando realizamos unha pulsación longa sobre a vista na que se configurou o menú.

Cada elemento do menú normalmente conterá unha vista de botón configurada para realizar unha acción cando se selecciona, xunto cunha vista de texto e unha vista de imaxe opcional.

import SwiftUI

struct ContentView: View {
  @State private var corTexto:Color = Color.black
  @State private var corFondo:Color = Color.white

  
  var body: some View {
    Text("Ola mundo!")
      .font(.largeTitle)
      .foregroundColor(corTexto)
      .background(corFondo)
      .contextMenu{
        Button(action: {
          self.corTexto = Color.black
          self.corFondo = Color.white
        }) {
          Text("Cor normal")
          Image(systemName: "paintbrush")
        }
        
        Button(action: {
          self.corTexto = Color.white
          self.corFondo = Color.black
        }) {
          Text("Cor invertido")
          Image(systemName: "paintbrush.fill")
        }
        
      }
  }
}

Share Your Valuable Opinions