diegoRodicio

Está documentación está a túa disposición sin ningún custo económico. Sen embargo, para a súa elaboración dedico moito tempo e recursos, polo que agradecería unha colaboración co que consideres oportuno. Gracias.

.refreshable() #

Os datos que se amosan nunha pantalla a miúdo cambian co tempo.

 • O paradigma estándar dentro das aplicacións iOS é que o usuario realice un refresco cara abaixo para actualizar os datos mostrados.
 • Durante o proceso de actualización, a aplicación normalmente mostrará un indicador de progreso xiratorio despois do cal se amosan os datos máis recentes.

Para facilitar isto, SwiftUl proporciona o modificador refreshable(). Cando se aplica a unha vista, un xesto de refresco cara abaixo nesa vista mostrará o indicador de progreso e executará o código no peche do modificador.

Por exemplo:

import SwiftUI

struct ListaTarefas: Identifiable {
  var id = UUID()
  var tarefa: String
  var nomeImaxe: String
}

struct ContentView: View {
  @State var lista: [ListaTarefas] = [
  ListaTarefas(tarefa: "Tirar o lixo", nomeImaxe: "trash.circle.fill"),
  ListaTarefas(tarefa: "Recoller aos nenos", nomeImaxe: "person.2.fill"),
  ListaTarefas(tarefa: "Lavar o coche", nomeImaxe: "car.fill")
  ]
  
  @State private var estadoBoton = true
  
  var body: some View {
    List {
      Section(header: Text("Axustes")){
        Toggle(isOn: $estadoBoton) {
          Text("Permitir notificacións")
        }
      }
  
      Section(header: Text("Tarefas"), footer: Text("Non te esquezas de nada 🧐")){
        ForEach(lista) { tarefa in
          HStack {
            Image(systemName: tarefa.nomeImaxe)
            Text(tarefa.tarefa)
          }
        }
      }
    }
    .refreshable {
      lista += [
        ListaTarefas(tarefa: "Encargar a cea", nomeImaxe: "eurosign.circle.fill"),
        ListaTarefas(tarefa: "Chamar a miña colega Lola Mento", nomeImaxe: "phone.fill"),
      ]
    }
  }
}

.onDelete() #

É común que unha aplicación permita ao usuario eliminar elementos dunha lista e, nalgúns casos, mesmo mover un elemento dunha posición a outra.

 • A eliminación pódese habilitar engadindo un modificador onDelete() a cada celda da lista, especificando un método que eliminará o elemento.
 • Cando se chama a este método, pasaráselle un obxecto IndexSet que contén os desprazamentos das filas que se eliminan
import SwiftUI

struct ListaTarefas: Identifiable {
  var id = UUID()
  var tarefa: String
  var nomeImaxe: String
}struct ContentView: View {
  @State var lista: [ListaTarefas] = [
  ListaTarefas(tarefa: "Tirar o lixo", nomeImaxe: "trash.circle.fill"),
  ListaTarefas(tarefa: "Recoller aos nenos", nomeImaxe: "person.2.fill"),
  ListaTarefas(tarefa: "Lavar o coche", nomeImaxe: "car.fill")
  ]
  
  @State private var estadoBoton = true
  
  var body: some View {
    NavigationView {
      List {
        Section(header: Text("Axustes")){
          Toggle(isOn: $estadoBoton) {
            Text("Permitir notificacións")
          }
        }
    
        Section(header: Text("Tarefas"), footer: Text("Non te esquezas de nada 🧐")){
          ForEach(lista) { tarefa in
            NavigationLink(destination: Text(tarefa.tarefa)){
              HStack {
                Image(systemName: tarefa.nomeImaxe)
                Text(tarefa.tarefa)
              }
            }
          }
          .onDelete(perform: borrarTarefa)
        }
      }
      .navigationBarTitle(Text("Lista de tarefas"))
      .navigationBarItems(trailing: Button(action: engadirTarefa){
        Text("Engadir tarefa")
        
      })
    }
  }
  func engadirTarefa() {
    //
  }
  func borrarTarefa(at offsets:IndexSet) {
    //Borrar elementos
  }
}

.onMove() #

Podemos permitir ao usuario mover elementos cara arriba e cara abaixo nunha lista:

 • Empregamos o modificador onMove() a cada celda da lista, especificando o método que moverá o elemento.
 • Cando se chama a este método, pasaráselle un obxecto IndexSet que contén as posicións das filas que se moven e un enteiro que indica a posición destino
 • Temos tamén que engadir unha instancia de EditButton á lista. Cando se pulsa, este botón cambia a lista ao modo editable e permite que o usuario mova e elimine os elementos. Este botón de edición engádese como un elemento da barra de navegación co modificador navigationBarltems()
import SwiftUI

struct ListaTarefas: Identifiable {
  var id = UUID()
  var tarefa: String
  var nomeImaxe: String
}struct ContentView: View {
  @State var lista: [ListaTarefas] = [
  ListaTarefas(tarefa: "Tirar o lixo", nomeImaxe: "trash.circle.fill"),
  ListaTarefas(tarefa: "Recoller aos nenos", nomeImaxe: "person.2.fill"),
  ListaTarefas(tarefa: "Lavar o coche", nomeImaxe: "car.fill")
  ]
  
  @State private var estadoBoton = true
  
  var body: some View {
    NavigationView {
      List {
        Section(header: Text("Axustes")){
          Toggle(isOn: $estadoBoton) {
            Text("Permitir notificacións")
          }
        }
    
        Section(header: Text("Tarefas"), footer: Text("Non te esquezas de nada 🧐")){
          ForEach(lista) { tarefa in
            NavigationLink(destination: Text(tarefa.tarefa)){
              HStack {
                Image(systemName: tarefa.nomeImaxe)
                Text(tarefa.tarefa)
              }
            }
          }
          .onDelete(perform: borrarTarefa)
          .onMove(perform: moverTarefa)
        }
      }
      .navigationBarTitle(Text("Lista de tarefas"))
      .navigationBarItems(trailing: Button(action: engadirTarefa){
        Text("Engadir tarefa")
      })
      .navigationBarItems(trailing: EditButton())
    }
  }
  func engadirTarefa() {
    //
  }
  func borrarTarefa(at offsets:IndexSet) {
    //Borrar elementos
  }
  func moverTarefa(at offsets:IndexSet, to destination: Int) {
    //Mover elementos
  }
}

Share Your Valuable Opinions