diegoRodicio

Está documentación está a túa disposición sin ningún custo económico. Sen embargo, para a súa elaboración dedico moito tempo e recursos, polo que agradecería unha colaboración co que consideres oportuno. Gracias.

onAppear, onDisappear e onChange

onAppear() e onDisappear() #

Os modificadores onAppear() e onDisappear(), cando se aplican a unha vista permiten realizar accións no punto en que a vista aparece ou desaparece.

Text("Hola")
      .onAppear(perform: {
        print("Ao aparecer o texto")
      })
      .onDisappear(perform: {
        print("Ao desaparecer o texto")
      })

onChange() #

O modificador onChange() permite executar unha acción cando unha propiedade cambia o seu valor. Aquí vemos un exemplo de como usar o modificador onChange() nun TextField() para incrementar un número cando o texto cambie:

struct ContentView: View {
  @State private var texto = ""
  @State private var num = 0
  
  var body: some View {
    VStack {
      Text("Número de modificacións no texto inferior 👇🏻: \(num)")
      
      TextField("Modifica o texto aquí...", text: $texto)
        .padding()
        .textFieldStyle(RoundedBorderTextFieldStyle())
        
        .onChange(of: texto){ value in
          num += 1
        }
    }
  }
}

Share Your Valuable Opinions