diegoRodicio

Está documentación está a túa disposición sin ningún custo económico. Sen embargo, para a súa elaboración dedico moito tempo e recursos, polo que agradecería unha colaboración co que consideres oportuno. Gracias.

NavigationView – NavigationLink- Navegación

Podemos facer que a nosa aplicacións navegable, é dicir, se mova entre diferentes vistas:

 • Temos que incrustar toda a vista onde teremos os elementos navegable dentro dunha vista de navegación NavigationView.
 • Os elementos navegables deben estar dentro dun NavigationLink que configura a que vista vamos a navegar ou a ir cando o usuario toque no elemento navegable.

Así, por exemplo:

import SwiftUI

struct ProbaView: View {
  var body: some View {
    NavigationView {
      NavigationLink {
        Text("Vista que abrimos ao pulsar")
      } label: {
        Text("Toca para ir ao texto")
      }
    }
  }
}

Exemplo de NavigationView cunha List #

No seguinte exemplo, imos a facer que os elementos dunha lista List sexan navegables. Lembrade que isto se pode facer con calquera View:

 • Temos que incrustar toda a lista List dentro dunha vista de navegación NavigationView.
 • As filas da lista List deben estar dentro dun NavigationLink que configura a que vista vamos cando o usuario cando toque a fila.

A maiores, nun NavigationView podemos configurar:

 • O título da barra de navegación mediante o modificador .navigationBarTitle(vista).
 • Engadir botón na parte superior da barra de navegación mediante o modificador:
.navigationBarItems(trailing: Button(action: accion_que_se_executa_ao_pulsar){
        Text("Texto do botón")
      })

Vemos o seguinte exemplo:

import SwiftUI

struct ListaTarefas: Identifiable {
  var id = UUID()
  var tarefa: String
  var nomeImaxe: String
}

private func engadirTarefa() {
  //
}

struct ContentView: View {
  @State var lista: [ListaTarefas] = [
  ListaTarefas(tarefa: "Tirar o lixo", nomeImaxe: "trash.circle.fill"),
  ListaTarefas(tarefa: "Recoller aos nenos", nomeImaxe: "person.2.fill"),
  ListaTarefas(tarefa: "Lavar o coche", nomeImaxe: "car.fill")
  ]
  
  @State private var estadoBoton = true
  
  var body: some View {
    NavigationView {
      List {
        Section(header: Text("Axustes")){
          Toggle(isOn: $estadoBoton) {
            Text("Permitir notificacións")
          }
        }
    
        Section(header: Text("Tarefas"), footer: Text("Non te esquezas de nada 🧐")){
          ForEach(lista) { tarefa in
            NavigationLink(destination: Text(tarefa.tarefa)){
              HStack {
                Image(systemName: tarefa.nomeImaxe)
                Text(tarefa.tarefa)
              }
            }
          }
        }
      }
      .navigationBarTitle(Text("Lista de tarefas"))
      .navigationBarItems(trailing: Button(action: engadirTarefa){
        Text("Engadir tarefa")
        
      })
    }
  }
}

Borrar un elemento #

É común que unha aplicación permita ao usuario eliminar elementos dunha lista e, nalgúns casos, mesmo mover un elemento dunha posición a outra.

 • A eliminación pódese habilitar engadindo un modificador onDelete() a cada celda da lista, especificando un método que eliminará o elemento.
 • Cando se chama a este método, pasaráselle un obxecto IndexSet que contén os desprazamentos das filas que se eliminan
import SwiftUI

struct ListaTarefas: Identifiable {
  var id = UUID()
  var tarefa: String
  var nomeImaxe: String
}struct ContentView: View {
  @State var lista: [ListaTarefas] = [
  ListaTarefas(tarefa: "Tirar o lixo", nomeImaxe: "trash.circle.fill"),
  ListaTarefas(tarefa: "Recoller aos nenos", nomeImaxe: "person.2.fill"),
  ListaTarefas(tarefa: "Lavar o coche", nomeImaxe: "car.fill")
  ]
  
  @State private var estadoBoton = true
  
  var body: some View {
    NavigationView {
      List {
        Section(header: Text("Axustes")){
          Toggle(isOn: $estadoBoton) {
            Text("Permitir notificacións")
          }
        }
    
        Section(header: Text("Tarefas"), footer: Text("Non te esquezas de nada 🧐")){
          ForEach(lista) { tarefa in
            NavigationLink(destination: Text(tarefa.tarefa)){
              HStack {
                Image(systemName: tarefa.nomeImaxe)
                Text(tarefa.tarefa)
              }
            }
          }
          .onDelete(perform: borrarTarefa)
        }
      }
      .navigationBarTitle(Text("Lista de tarefas"))
      .navigationBarItems(trailing: Button(action: engadirTarefa){
        Text("Engadir tarefa")
        
      })
    }
  }
  func engadirTarefa() {
    //
  }
  func borrarTarefa(at offsets:IndexSet) {
    //Borrar elementos
  }
}

Mover elemento #

Podemos permitir ao usuario mover elementos cara arriba e cara abaixo nunha lista:

 • Empregamos o modificador onMove() a cada celda da lista, especificando o método que moverá o elemento.
 • Cando se chama a este método, pasaráselle un obxecto IndexSet que contén as posicións das filas que se moven e un enteiro que indica a posición destino
 • Temos tamén que engadir unha instancia de EditButton á lista. Cando se pulsa, este botón cambia a lista ao modo editable e permite que o usuario mova e elimine os elementos. Este botón de edición engádese como un elemento da barra de navegación co modificador navigationBarltems()
import SwiftUI

struct ListaTarefas: Identifiable {
  var id = UUID()
  var tarefa: String
  var nomeImaxe: String
}struct ContentView: View {
  @State var lista: [ListaTarefas] = [
  ListaTarefas(tarefa: "Tirar o lixo", nomeImaxe: "trash.circle.fill"),
  ListaTarefas(tarefa: "Recoller aos nenos", nomeImaxe: "person.2.fill"),
  ListaTarefas(tarefa: "Lavar o coche", nomeImaxe: "car.fill")
  ]
  
  @State private var estadoBoton = true
  
  var body: some View {
    NavigationView {
      List {
        Section(header: Text("Axustes")){
          Toggle(isOn: $estadoBoton) {
            Text("Permitir notificacións")
          }
        }
    
        Section(header: Text("Tarefas"), footer: Text("Non te esquezas de nada 🧐")){
          ForEach(lista) { tarefa in
            NavigationLink(destination: Text(tarefa.tarefa)){
              HStack {
                Image(systemName: tarefa.nomeImaxe)
                Text(tarefa.tarefa)
              }
            }
          }
          .onDelete(perform: borrarTarefa)
          .onMove(perform: moverTarefa)
        }
      }
      .navigationBarTitle(Text("Lista de tarefas"))
      .navigationBarItems(trailing: Button(action: engadirTarefa){
        Text("Engadir tarefa")
      })
      .navigationBarItems(trailing: EditButton())
    }
  }
  func engadirTarefa() {
    //
  }
  func borrarTarefa(at offsets:IndexSet) {
    //Borrar elementos
  }
  func moverTarefa(at offsets:IndexSet, to destination: Int) {
    //Mover elementos
  }
}

Follas modais #

O modificador .sheet dos NavigationView utilízanse para amosar follas modais:

No seguinte exemplo, cando se preme no Toggle «Amosar folla modal», establécese a variable de estado ‌amosarFollaModal en true, o que fai que se presente a folla modal grazas ao modificador .sheet:

import SwiftUI

struct ProbaView: View {
  
  @State var amosarFollaModal = false
  
  var body: some View {
    Toggle("Amosar folla modal", isOn: $amosarFollaModal).padding()
    NavigationView {
      NavigationLink {
        Text("Vista que abrimos ao pulsar")
      } label: {
        Text("Toca para ir ao texto")
      }
    }.padding()
    .sheet(isPresented: $amosarFollaModal, content: {
      Text("Folla Aberta")
      Toggle("Pechar a folla modal", isOn: $amosarFollaModal).padding()
    })
  }
}

Outro exemplo de folla modal: #

Aquí podemos ver outro exemplo:

import SwiftUI

struct ProbaView: View {
  
  @State private var showModal = false

  var body: some View {
    NavigationView {
      VStack {
        Button("Amosar modal") {
          showModal = true
        }
      }
      .sheet(isPresented: $showModal) {
        VStack {
          Text("Folla Modal")
          Button("Pechar folla modal") {
            showModal = false
          }
        }
        
      }
    }
  }
}

Share Your Valuable Opinions