diegoRodicio

Está documentación está a túa disposición sin ningún custo económico. Sen embargo, para a súa elaboración dedico moito tempo e recursos, polo que agradecería unha colaboración co que consideres oportuno. Gracias.

A vista List presenta información nunha lista vertical de filas. Cada fila contén unha ou máis vistas contidas dentro dunha cela.

List() {
      Text("Levantarme")
      Text("Ducharme")
      Text("Almorzar")
      Text("Coller o bus para ir ao IES San Mamede")
      Text("Pasar unha gran mañá aprendendo SwiftUI")
      Text("Coller o bus para casa")
      Text("Xogar á PS5")
    }

Listas que inclúen múltiples compoñentes #

List() {
      HStack {
        Image(systemName: "trash.circle.fill")
        Text("Tirar o lixo")
      }
      HStack {
        Image(systemName: "person.2.fill")
        Text("Recoller aos nenos no cole")
      }
      HStack {
        Image(systemName: "car.fill")
        Text("Lavar o coche")
      }
    }

Separadores #

É posible modificar a liña que separa cada elemento dunha lista:

 • .listRowSeparator(.hidden): Oculta a liña
 • .listRowSeparatorTint(cor): Colorea a liña
 • .listRowBackground(Image(imaxe)): Pon unha imaxe de fondo nun elemento nunha lista
List() {
      Text("Levantarme")
        .listRowSeparator(.hidden)
      Text("Ducharme")
      Text("Almorzar")
        .listRowSeparatorTint(.blue)
      Text("Coller o bus para ir ao IES San Mamede")
      Text("Xogar á PS5")
        .listRowBackground(Image("ps5").scaleEffect(0.07))
      Text("Cear")
      Text("Repasar PMDM")
        .listRowSeparatorTint(.yellow)
      Text("Deitarse")
    }

Listas dinámicas #

Unha lista considérase dinámica cando contén un conxunto de elementos que poden cambiar co tempo: Os elementos pódense engadir, editar e eliminar e a lista actualízase dinámicamente para reflectir eses cambios.

Identificable (protocolo) #

Para admitir unha lista deste tipo, cada elemento de datos que se mostrará debe estar contido dentro dunha clase ou estrutura que se axuste ao protocolo Identificable.

 • O protocolo Identificable require que a instancia conteña unha propiedade chamada id
 • A propiedade chamada id se pode utilizar para identificar de forma única cada elemento da lista.
 • A propiedade id pode ser de calquera tipo que se axuste ao protocolo Hashable, que inclúe os tipos String, Int ou UUID.
 • Se usamos o tipo UUID na propiedade id, o método UUID() pódese utilizar para xerar automaticamente un ID único para cada elemento da lista.

Así, o seguinte código implementa unha estrutura simple para un exemplo de lista de tarefas pendentes que se axusta ao protocolo Identificable.

Neste caso, o ID xérase automaticamente a través dunha chamada a UUID():

struct ListaTarefas: Identifiable {
  var id = UUID()
  var tarefa: String
  var nomeImaxe: String
}

Empregar listas dinámicas #

Para empregar unha List dinámica, temos que ter un array de elementos que siguen o protocolo Identificable, tal e como expliquei no anterior apartado. Unha vez que temos o array:

 • Definimos unha List dos elementos do array (liña 24 da imaxe inferior)
 • Recorremos o array mediante a sentencia nome_variable in (no exemplo da imaxen, o nome_variable é item . Vemos este paso na liña 25 da imaxe inferior
 • Por cada elemento nome_variable do array, debuxamos as vistas que desexemos e accedemos aos datos do elemento nome_variable. Das liña 27 a 30, creamos un HStack co nome da tarefa e da imaxe.

Agora a lista xa non necesita unha vista para cada celda. No seu lugar, a lista itera a través do array de datos e reutiliza a mesma declaración HStack, simplemente conectando os datos apropiados para cada elemento do array.

import SwiftUI

struct ListaTarefas: Identifiable {
  var id = UUID()
  var tarefa: String
  var nomeImaxe: String
}

struct ContentView: View {
  @State var lista: [ListaTarefas] = [
  ListaTarefas(tarefa: "Tirar o lixo", nomeImaxe: "trash.circle.fill"),
  ListaTarefas(tarefa: "Recoller aos nenos", nomeImaxe: "person.2.fill"),
  ListaTarefas(tarefa: "Lavar o coche", nomeImaxe: "car.fill")
  ]
  
  var body: some View {
    List(lista){
      item in
      
      HStack {
        Image(systemName: item.nomeImaxe)
        Text(item.tarefa)
      }
    }
  }
}

ForEach – Contido estático e dinámico ao mesmo tempo #

En situacións nas que o contido dinámico e estático debe mostrarse xuntos dentro dunha lista, a instrución ForEach pódese usar dentro do corpo da lista para iterar a través dos datos dinámicos á vez que se declaran entradas estáticas.

O seguinte exemplo inclúe un botón Toggle estático xunto cun bucle ForEach para o contido dinámico:

import SwiftUI

struct ListaTarefas: Identifiable {
  var id = UUID()
  var tarefa: String
  var nomeImaxe: String
}

struct ContentView: View {
  @State var lista: [ListaTarefas] = [
  ListaTarefas(tarefa: "Tirar o lixo", nomeImaxe: "trash.circle.fill"),
  ListaTarefas(tarefa: "Recoller aos nenos", nomeImaxe: "person.2.fill"),
  ListaTarefas(tarefa: "Lavar o coche", nomeImaxe: "car.fill")
  ]
  
  @State private var estadoBoton = true
  
  var body: some View {
    List {
      Toggle(isOn: $estadoBoton) {
        Text("Permitir notificacións")
      }
      
      ForEach(lista) { tarefa in
        HStack {
          Image(systemName: tarefa.nomeImaxe)
          Text(tarefa.tarefa)
        }
      }
    }
  }
}

Seccións #

Unha List pódese dividir en seccións, incluíndo encabezamentos (headers) e pés (footers):

import SwiftUI

struct ListaTarefas: Identifiable {
  var id = UUID()
  var tarefa: String
  var nomeImaxe: String
}

struct ContentView: View {
  @State var lista: [ListaTarefas] = [
  ListaTarefas(tarefa: "Tirar o lixo", nomeImaxe: "trash.circle.fill"),
  ListaTarefas(tarefa: "Recoller aos nenos", nomeImaxe: "person.2.fill"),
  ListaTarefas(tarefa: "Lavar o coche", nomeImaxe: "car.fill")
  ]
  
  @State private var estadoBoton = true
  
  var body: some View {
    List {
      Section(header: Text("Axustes")){
        Toggle(isOn: $estadoBoton) {
          Text("Permitir notificacións")
        }
      }
  
      Section(header: Text("Tarefas"), footer: Text("Non te esquezas de nada 🧐")){
        ForEach(lista) { tarefa in
          HStack {
            Image(systemName: tarefa.nomeImaxe)
            Text(tarefa.tarefa)
          }
        }
      }
    }
  }
}

Listas refrescables #

Os datos que se amosan nunha pantalla a miúdo cambian co tempo.

 • O paradigma estándar dentro das aplicacións iOS é que o usuario realice un refresco cara abaixo para actualizar os datos mostrados.
 • Durante o proceso de actualización, a aplicación normalmente mostrará un indicador de progreso xiratorio despois do cal se amosan os datos máis recentes.

Para facilitar isto, SwiftUl proporciona o modificador refreshable(). Cando se aplica a unha vista, un xesto de refresco cara abaixo nesa vista mostrará o indicador de progreso e executará o código no peche do modificador.

Por exemplo:

import SwiftUI

struct ListaTarefas: Identifiable {
  var id = UUID()
  var tarefa: String
  var nomeImaxe: String
}

struct ContentView: View {
  @State var lista: [ListaTarefas] = [
  ListaTarefas(tarefa: "Tirar o lixo", nomeImaxe: "trash.circle.fill"),
  ListaTarefas(tarefa: "Recoller aos nenos", nomeImaxe: "person.2.fill"),
  ListaTarefas(tarefa: "Lavar o coche", nomeImaxe: "car.fill")
  ]
  
  @State private var estadoBoton = true
  
  var body: some View {
    List {
      Section(header: Text("Axustes")){
        Toggle(isOn: $estadoBoton) {
          Text("Permitir notificacións")
        }
      }
  
      Section(header: Text("Tarefas"), footer: Text("Non te esquezas de nada 🧐")){
        ForEach(lista) { tarefa in
          HStack {
            Image(systemName: tarefa.nomeImaxe)
            Text(tarefa.tarefa)
          }
        }
      }
    }
    .refreshable {
      lista += [
        ListaTarefas(tarefa: "Encargar a cea", nomeImaxe: "eurosign.circle.fill"),
        ListaTarefas(tarefa: "Chamar a miña colega Lola Mento", nomeImaxe: "phone.fill"),
      ]
    }
  }
}

Share Your Valuable Opinions