diegoRodicio

Está documentación está a túa disposición sin ningún custo económico. Sen embargo, para a súa elaboración dedico moito tempo e recursos, polo que agradecería unha colaboración co que consideres oportuno. Gracias.

A vista Label (etiqueta) ten dous elementos en forma de icona e texto colocados un á beira do outro.

A imaxe:

 • Pode ser calquera imaxe almacenada nos assets do proxecto
 • Unha forma renderizada de SwiftUI
 • Un símbolo SF, que é unha colección de máis de 1500 debuxos vectoriais dispoñibles para desenvolver aplicacións para plataformas de Apple. O conxunto completo de símbolos pódese buscar e navegar instalando a aplicación SF Symbols macOS dispoñible desde o seguinte URL: https://developer.apple.com/design/downloads/SF-Symbols.dmg
struct ContentView: View {
  var body: some View {
    VStack {
      
      Label("Etiqueta cunha imaxe almacenada nos Assets do proxecto",image: "fotoPerfilDiego")
      
      Label("Etiqueta con símbolo SF",systemImage: "person.circle.fill").font(.largeTitle)
      
      Label(
        title: {
          Text("Etiqueta cun circulo")
        },
        icon: {
          Circle()
            .fill(Color.blue)
            .frame(width: 25, height: 25)
        }
      ).font(.largeTitle)
      
    }
  }
}

Share Your Valuable Opinions