diegoRodicio

Está documentación está a túa disposición sin ningún custo económico. Sen embargo, para a súa elaboración dedico moito tempo e recursos, polo que agradecería unha colaboración co que consideres oportuno. Gracias.

Manexo de erros

É esencial asegurarse de que o código dunha aplicación manexe calquera erro que poida ocorrer.

O manexo de erros dentro de Swift ten dúas caras.

 • Activar (ou lanzar) un erro cando non se logran dentro do método os resultados desexados
 • Detectar e manexar o erro despois de que sexa lanzado por un método.

Ademais de implementar métodos para lanzar erros , é importante ter en conta que unha serie de métodos de API no SDK de iOS (especialmente os relacionados co manexo de arquivos) lanzarán erros que deberán manexarse dentro do código da aplicación.

Velaquí tedes o código fonte desta sección:

1 de 3 – Declarar tipos de erros #

Consideremos un método que transfira un arquivo a un servidor remoto. Tal método podería non transferir o arquivo por unha variedade de razóns:

 • Non hai conexión de rede
 • A conexión sexa demasiado lenta
 • Non se atope o arquivo que se vai a transferir.

Todos estes posibles erros poderían representarse dentro dunha enumeración da seguinte maneira:

enum ErroTransferenciaArquivo:Error {
  case nonConexion
  case baixoAnchoBanda
  case arquivoNonAtopado
}

2 de 3- guard e throw: Lanzando un erro #

Un método ou función declara que pode lanzar un erro usando a palabra throws. Por exemplo:

func enviarArquivo() throws {
}

No caso de que a función ou o método devolva un resultado, a palabra chave throws colócase antes do tipo de retorno da seguinte maneira:

func enviarArquivo() throws -> Bool{
}

Unha vez que se declara que un método é capaz de lanzar erros, pódese lanzar os erros cando se atopen. Isto lógrase empregando as seguintes palabras chave:

 • throw
 • guard

No seguinte código declaramos unhas constantes para empregar como valores de estado e implementamos o comportamento do guard (garda) e throw (lanzamento):

let conexionOK = true
let velocidadeConexion = 30.0
let arquivoAtopado = false

enum ErroTransferenciaArquivo:Error {
  case nonConexion
  case baixoAnchoBanda
  case arquivoNonAtopado
}

func enviarArquivo() throws {
  guard conexionOK else {
    throw ErroTransferenciaArquivo.nonConexion
  }
  guard velocidadeConexion > 30 else {
    throw ErroTransferenciaArquivo.baixoAnchoBanda
  }
  guard arquivoAtopado else {
    throw ErroTransferenciaArquivo.arquivoNonAtopado
  }
}

Dentro do corpo do método, cada guard comproba unha condición. No caso dun resultado false:

 • Execútase o código contido dentro do corpo else (liñas 13,16 e 19).
 • A instrución throw utilízase para lanzar un dos valores de erro contidos na enumeración ErroTransferenciaArquivo (liñas 13,16 e 19).

3 de 3 – try e catch: Chamando as funcións de lanzamento #

Unha vez que se declara un método ou función como erro de lanzamento (throw), xa non se pode chamar da maneira habitual.

As chamadas aos devanditos métodos agora deben estar precedidas pola instrución try da seguinte maneira:

try enviarArquivo()

Ademais de usar a instrución try, a chamada tamén debe facerse desde unha instrución do-catch para detectar e manexar calquera erro que se poida lanzar.

No seguinte exemplo, chamaremos ao método enviarArquivo() desde un método chamado iniciarTransferenciaArquivo:

let conexionOK = true
let velocidadeConexion = 30.0
let arquivoAtopado = false

enum ErroTransferenciaArquivo:Error {
  case nonConexion
  case baixoAnchoBanda
  case arquivoNonAtopado
}

func enviarArquivo() throws {
  guard conexionOK else {
    throw ErroTransferenciaArquivo.nonConexion
  }
  guard velocidadeConexion > 30 else {
    throw ErroTransferenciaArquivo.baixoAnchoBanda
  }
  guard arquivoAtopado else {
    throw ErroTransferenciaArquivo.arquivoNonAtopado
  }
}

func iniciarTransferenciaArquivo() -> String {
  do{
    try enviarArquivo()
  }
  catch ErroTransferenciaArquivo.nonConexion, ErroTransferenciaArquivo.baixoAnchoBanda {
    return "Problema de conexión"
  }
  catch ErroTransferenciaArquivo.arquivoNonAtopado {
    return "Arquivo non atopado"
  }
  catch {
    return "Erro descoñocido"
  }
  return "Conexión OK!"
}

Share Your Valuable Opinions