diegoRodicio

Está documentación está a túa disposición sin ningún custo económico. Sen embargo, para a súa elaboración dedico moito tempo e recursos, polo que agradecería unha colaboración co que consideres oportuno. Gracias.

Tipos de datos simples

Números #

Os enteiros son números sen compoñente fraccionario, como 42 e -23.

Os números enteiros poden ter signo (positivo, cero, ou negativo) ou non telo (positivo ou cero).

Swift proporciona enteiros con e sen signo en diversos formatos: 8, 16, 32 e 64 bits. Un enteiro sen signo de 8 bits é de tipo UInt8 e un enteiro de 32 bits con signo é de tipo Int32.

Como todos os tipos en Swift, estes tipos enteiros teñen nomes en maiúscula.

Límites #

É posible acceder aos valores mínimos e máximos de cada tipo de enteiro mediante as propiedades min e max:

let valorMinimo = UInt8.min // valorMinimo é igual a 0 e é de tipo UInt8
let valorMaximo = UInt8.max // valorMaximo é igual a 255 e é de tipo UInt8

Int #

Na maioría dos casos, non terás que elixir un tamaño de número enteiro para usar no teu código.

Swift proporciona un tipo de enteiro adicional, Int, que ten o mesmo tamaño que o da plataforma na que se traballa:

 • Nunha plataforma de 32 bits, Int ten o mesmo tamaño que Int32.
 • Nunha plataforma de 64 bits, Int ten o mesmo tamaño que Int64.

A menos que teñas que traballar cun tamaño específico de enteiro, usa sempre Int para valores enteiros no teu código

let valorMinimo: Int = 5 //Número de tipo Int
let valorMaximo = 34 //Número de tipo Int (inferido)

UInt #

Swift tamén proporciona un tipo de número enteiro sen signo, UInt, que ten o mesmo tamaño que o da plataforma na que se traballa:

 • Nunha plataforma de 32 bits, UInt ten o mesmo tamaño que UInt32.
 • Nunha plataforma de 64 bits, UInt ten o mesmo tamaño que UInt64.
let valorMinimo: UInt = 5 //Número de tipo UInt
valorMinimo = -34 //Erro: os números UInt so poden ter signo +

Números reais – Números en punto flotante #

Os números de punto flotante son números cun compoñente fraccionario, como 3.14159, 0.1, e -273.15.

Os tipos de punto flotante poden representar un rango de valores moito máis amplo que os tipos enteiros e poden almacenar números que son moito máis grandes ou máis pequenos que os que se poden almacenar nun Int.

Swift proporciona dous tipos de números de punto flotante con signo:

 • Double representa un número de punto flotante de 64 bits.
 • Float representa un número de punto flotante de 32 bits.
let numPi: Double = 3.1416 //Número de tipo Double
let numPi2 = 3.1416 //Número de tipo Double
let numPi3:Float = 3.1416 //Número de tipo Float

Conversión de números enteiros e de punto flotante #

As conversións entre tipos numéricos enteiros e de reais deben facerse de maneira explícita:

let tres = 3
let puntoUnoCuatroUnoCincoNueve = 0.14159

let pi = Double(tres) + puntoUnoCuatroUnoCincoNueve // pi éigual a 3.14159, e infirese que é de tipo Double
let piEntero = Int(pi) // piEntero é igual a 3, e infirese que é de tipo Int

Booleanos #

Swift ten un tipo booleano básico, chamado Bool.

Os valores booleanos coñéceselles como lóxicos porque só poden ser verdadeiros ou falsos.

Swift proporciona dous valores constantes booleanos: true e false:

let naranjasSonAnaranjadas = true
let verdurasSonDeliciosas = false

Condicionais #

Os valores booleanos son particularmente útiles cando se traballa con instrucións condicionais como a instrución if:

if verdurasSonDeliciosas {
 print("¡Mmm, deliciosas verduras!")
} 
else {
 print("Guac, las verduras son horribles.")
}
//Imprime "Guac, las verduras son horribles."

Share Your Valuable Opinions