diegoRodicio

Está documentación está a túa disposición sin ningún custo económico. Sen embargo, para a súa elaboración dedico moito tempo e recursos, polo que agradecería unha colaboración co que consideres oportuno. Gracias.

Os opcionais utilízanse en situacións onde un valor pode estar ausente.

Un opcional representa dúas posibilidades:

 • Existe un valor, e podes extraer o opcional para acceder a ese valor
 • Non existe un valor en absoluto.

Vamos a ver como se poden empregar co seguinte exemplo: O tipo Int de Swift ten un inicializador que tenta converter un valor String nun valor Int. Non todas as cadeas poden ser convertidas en enteiros:

 • A cadea «123» pode converterse no valor numérico 123
 • A cadea «Ola, mundo.» non ten un valor numérico no cal converterse.

Así, no seguinte exemplo tentamos converter un String nun Int:

let posibleNumero = "123"
let numeroConvertido = Int(posibleNumero)
//se infiere que numeroConvertido es de tipo "Int?", o "Int opcional"

Dado que o inicializador (liña 2) podería fallar, este devolve un Int opcional, en lugar dun Int.

Un Int opcional escríbese Int?.

O signo de interrogación indica que o valor que contén é opcional, o que significa que pode conter algún valor Int, ou pode non conter ningún valor en absoluto.

nil #

Para fixar unha variable opcional nun estado sen valor, asígnalle o valor especial nil:

var codigoDeRespuestaDelServidor: Int? = 404
//codigoDeRespuestaDelServidor contiene un valor real Int de 404

codigoDeRespuestaDelServidor = nil
//codigoDeRespuestaDelServidor ahora no contiene valor

codigoDeRespuestaDelServidor = 505
//codigoDeRespuestaDelServidor ahora contén 505

Se defines unha variable opcional sen proporcionar un valor predeterminado, á variable asígnaselle nil automaticamente:

var respuestaEncuesta: String?
// a respuestaEncuesta se le asigna nil automáticamente

Extraer/Desempqeutar o valor dun opcional #

En moitas ocasións, ao longo do noso programa, interésanos traballar co valor que contén o opcional. É dicir, desempaquetar o opcional e traballar unicamente co seu valor, xa que nos facilita e simplifica moito o código.

A continuación imos aprender a como extraer o valor dun opcional e vas ver que podemos facelo de diferentes maneiras:

Extraer valor con if-let #

Neste exemplo, imos a transforma un String a Int, e imos usar if-let para extraer o valor do opcional (en caso de ter un valor). Imos velo:

var cadea = "123"          // 1
var numero = Int(cadea)       // 2

if let numeroExtraido = numero {  // 3
  print(numeroExtraido)      // 4
} else {
  print("Non ten valor")     // 5
}

 • Creamos unha variable de tipo String co valor de "123"
 • Transformamos cadea a un Int. Para facelo, usamos o inicializador Int() ao que se lle pasa a cadea que queremos transformar a número.
 • O tipo da variable numero é opcional, é Int? como aprendemos ao principio deste capítulo. Isto é debido a que esta transformación pode fallar (e se pode fallar entón pode conter nil, e por tanto é un opcional).
 • Creamos un if-let para extraer o valor da variable numero. Se numero ten un valor, almacénase en numeroExtraido
 • Visualizamos o valor de numeroExtraido (neste caso é o número 123).
  • Como curiosidade, comentar que o tipo de numeroExtraido é de tipo Int.
  • É dicir, podemos usar numeroExtraido como unha variable normal (sen tratala como un opcional).
 • Se non se pode extraer ningún valor de numero, visualizarmos por consola «Non ten valor».

Extraer valor con nil coalescing (??) #

Podemos usar o operador ?? para obter un valor por defecto se o valor dun opcional que queremos usar é nil.

Imaxina que queres asignar o valor dun opcional a unha variable, se usas o operador ?? comprobarase que se o valor do opcional é nil, podemos darlle un valor por defecto á variable. Vese moi claro no seguinte exemplo:

var cadeaOpcional: String? = nil
var valorFinal = cadeaOpcional ?? "Drodicio"

print(valorFinal)   // Visualiza Drodicio

cadeaOpcional = "Agora non son nil"
valorFinal = cadeaOpcional ?? "Drodicio"
print(valorFinal)   // Visualiza "Agora non son nil"

Extraer valor coa función map #

var cadea = "123"          // 1
var numero = Int(cadea)       // 2

numero.map { valor in
  print("Valor \(valor)")     // 3. Visualiza 123
}

Neste caso visualizamos unha mensaxe que aparecerá por consola coa cadea de texto «Valor » e xusto a continuación poñemos o valor que contén numero.

 • Este print mostrarase por consola só se numero ten algún valor
 • En caso de ser nil o print do map non se executa

Non te preocupes sobre algúns conceptos como if, map, … etc. Todo isto, abordarémolo máis adiante.

Forzar o desempaquetado de opcionais #

Swift permíteche sobreescribir a forma segura de traballar cos opcionais utilizando un signo de exclamación !. Se sabes de xeito seguro que un opcional ten un valor (non é nil), podes forzar o seu desempaquetado colocando un signo de exclamación logo de leste.

Ten moito coidado: Se fas isto sobre un opcional que é nil, o teu código vai fallar.

func anoPublicaciónAlbum(nome: String) -> Int? {
  if nome == "Taylor Swift" { return 2006 }
  if nome == "Fearless" { return 2008 }
  if nome == "Speak Now" { return 2010 }
  if nome == "Red" { return 2012 }
  if nome == "1989" { return 2014 }

  return nil
}

var ano = anoPublicaciónAlbum(nome: "Red")

if ano == nil {
  print("Hai un erro")
} else {
  print("Foi publicado no ano \(ano!)")
}

Share Your Valuable Opinions