diegoRodicio

Está documentación está a túa disposición sin ningún custo económico. Sen embargo, para a súa elaboración dedico moito tempo e recursos, polo que agradecería unha colaboración co que consideres oportuno. Gracias.

Un operador é un símbolo ou frase especial que se utiliza para verificar, cambiar ou combinar valores.

Por exemplo, o operador de adición (+) suma dous números, como en let i = 1 + 2, mentres que o operador lóxico && (AND) combina dous valores booleanos, como en if codigoPuertaIngresado && aproboEscanerDeRetina.

Asignación #

O operador de asignación (=) úsase para asignar un valor. Ao nome do operando á esquerda asígnaselle o valor do operando á dereita. Na expresión a = b, se inicializa ou actualiza o valor da a co valor de b.

Así, por exemplo:

let b = 10
var a = 5

a = b // a es ahora igual a 10

let (x, y) = (1, 2) // x es igual a 1, y y es igual a 2

if x = y {
 // Esto no es válido, porque x = y no devuelve un valor.
}

Aritméticos #

 • Suma (+)
 • Resta (-)
 • Multiplicación (*)
 • División (/)
 • Resto dunha división – módulo (%)

Exemplos:

1 + 2    // igual a 3
5 - 3    // igual a 2
2 * 3    // igual a 6
10.0 / 2.5 // igual a 4.0

"Hola, " + "mundo" // es igual a "Hola, mundo"

9 % 4  // es igual a 1

let tres = 3
let menosTres = -tres    // menosTres es igual a -3
let masTres = -menosTres  // masTres es igual a 3, o «menos menos tres»

let menosSeis = -6
let tambienMenosSeis = +menosSeis // tambienMenosSeis es igual a -6

Asignación composta #

Swift ofrece operadores de asignación composta, os cales combinan asignación (=) con outra operación. Un exemplo disto é o operador de adición asignación (+=):

Exemplo:

var a = 1
a += 2 // a es ahora igual a 3

Comparación #

 • Igual que (==)
 • Non igual que (!=)
 • Maior que (>)
 • Menor que (<)
 • Maior ou igual que (>=)
 • Menor ou igual que (<=)

Exemplos:

1 == 1  // true porque 1 es igual a 1
2 != 1  // true porque 2 no es igual a 1
2 > 1  // true porque 2 es mayor que 1
1 < 2  // true porque 1 es menor que 2
1 >= 1  // true porque 1 es mayor o igual a 1
2 <= 1  // false porque 2 no es mayor o igual a 1
let nombre = "mundo"

if nombre == "mundo" {
  print("Hola, mundo.")
} else {
  print("Lo siento, \(nombre), pero no te reconozco.")
}
// Imprime "Hola, mundo." porque nombre es, en efecto, igual a "mundo".
(1, "pantera") < (2, "manzana")  // true porque 1 es menor que 2; "pantera" y "manzana" no se comparan
(3, "manzana") < (3, "naranja")  // true porque 3 es igual a 3, y "manzana" es menor que "naranja"
(4, "perro") == (4, "perro")    // true porque 4 es igual a 4, y "perro" es igual a "perro"

Condicional (ternario) #

O operador condicional ternario pregunta ? resposta1 : resposta2 é un atallo para o seguinte código:

if pregunta {
 respuesta1
} else {
 respuesta2
}

Así, por exemplo:

let alturaContenido = 40
let tieneEncabezado = true
let alturaFila = alturaContenido + (tieneEncabezado ? 50 : 20) // alturaFila es igual a 90

O exemplo anterior é unha forma abreviada de poñer o seguinte:

let alturaContenido = 40
let tieneEncabezado = true
let alturaFila: Int

if tieneEncabezado {
  alturaFila = alturaContenido + 50
} else {
  alturaFila = alturaContenido + 20
}
// alturaFila es igual a 90

Lóxicos #

Os operadores lóxicos modifican ou combinan os valores lóxicos booleanos true e false:

 • NOT (!)
 • AND (&&)
 • OR (||)

NOT – ! #

O operador lóxico NOT (!):

 • Invirte un valor booleano, de maneira que true convértese en false e false convértese en true.
 • É un operador prefixo, e aparece inmediatamente antes do seu operando, sen ningún espazo en branco
let entradaPermitida = false

if !entradaPermitida {
  print("ACCESO DENEGADO")
}
// Imprime "ACCESO DENEGADO"

AND – && #

O operador lóxico AND (&&):

 • Crea expresións lóxicas, onde ambos os valores deben ser true para que toda a expresión sexa true.
 • Se calquera dos dous valores é false, toda a expresión será false.
let codigoPuertaIngresado = true
let aproboEscanerDeRetina = false

if codigoPuertaIngresado && aproboEscanerDeRetina {
  print("¡Bienvenida!")
} else {
  print("ACCESO DENEGADO")
}
// Imprime "ACCESO DENEGADO"

OR – || #

O operador lóxico OR (||) úsase para crear expresións lóxicas, nas cales só un dos dous valores ten que ser true para que toda a expresión sexa true.

let tieneLlaveDeLaPuerta = false
let conoceClaveMaestra = true

if tieneLlaveDeLaPuerta || conoceClaveMaestra {
  print("¡Bienvenida!")
} else {
  print("ACCESO DENEGADO")
}
// Imprime "¡Bienvenida!"

Combinación e parentése #

if codigoPuertaIngresado && aproboEscanerDeRetina || tieneLlaveDeLaPuerta || conoceClaveMaestra {
  print("¡Bienvenida!")
} else {
  print("ACCESO DENEGADO")
}
// Imprime "¡Bienvenida!"

if (codigoPuertaIngresado && aproboEscanerDeRetina) || tieneLlaveDeLaPuerta || conoceClaveMaestra {
  print("¡Bienvenida!")
} else {
  print("ACCESO DENEGADO")
}
// Imprime "¡Bienvenida!"

Share Your Valuable Opinions